Hotarari consiliu 2017

HOTARARI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOITA – ANUL 2017

HOTĂRÂREA NR.56/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.55/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.11 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între Comuna Boiţa şi dl. Miu Pavel

HOTĂRÂREA NR. 54/2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 53/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.52/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 51/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna octombrie 2017

HOTĂRÂREA NR. 50/2017 privind aprobarea deconturile pentru perioada ianuarie – octombrie 2017 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

HOTĂRÂREA NR.49/2017 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2018

HOTĂRÂRE NR. 48/2017 privind programul pentru oficierea căsătoriilor la starea civilă a comunei Boița

HOTĂRÂREA NR.47/2017 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local pentru acordarea de burse elevilor din învățământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 46/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.45/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile august-septembrie 2017

HOTĂRÂREA NR. 44/2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru Primăria comunei Boiţa, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.43/2017 privind aprobarea continuității furnizarii/prestării serviciilor de sortare și compostare în Stațiile de Sortare și Compostare Șura Mică și în Stația de Sortare Cisnădie de către operatorul Asocierea SC Brantner Environment SRL – SC Brantner Servicii Ecologice SRL -SC Schuster &CO Ecologic SRL

HOTĂRÂREA NR.42/2017 privind certificarea regimului juridic al investiţiei ,,Reabilitare si modernizare retea stradala comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR.41/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 40/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.6 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. 39/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 38/2017 privind aprobarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu, pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 37/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile iunie-iulie 2017

HOTĂRÂREA NR. 36 /2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa si modificarea programului de investitii pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 35/2017 privind certificarea desfăşurării pe raza comunei Boita a unor activităţi socio-culturale. în vederea depunerii cererii de finanţare pentru proiectul „Dotarea caminului cultural Boita din comuna Boita, judetul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 34/2017 privind aprobarea implementării proiectului de investiţii „Dotarea Căminului Cultural Boița din comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 33/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna mai 2017

HOTĂRÂREA NR.32/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren pajiște comunală, situat in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul ovinelor

HOTĂRÂREA NR.31/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a imobilului ”Sală de tineret” (Pavilion), situat in intravilanul comunei Boita, sat Boița, str. Traian, nr.429, jud. Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 30/2017 privind aprobarea participării comunei Boița la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul RABLA 2017, în vederea achiziţionării unui autoturism prin acest program, de către comuna Boița

HOTĂRÂREA NR. 29/2017 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 28/2017 privind aprobarea trecerii imobilului identificat cu nr. top. 6352, înscris în CF 100703 Boița, din domeniul public al comunei Boita, în domeniul public al Judeţului Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 27/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.26/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2017

HOTĂRÂREA NR. 25/2017 privind aprobarea acordării normei de hrană personalului Poliţiei Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Boița şi a Regulamentului de acordare a normei de hrană

HOTĂRÂREA NR.24/2017 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XIII-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR. 23/2017 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2017-2018

HOTĂRÂREA NR. 22/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2017

HOTĂRÂREA NR. 21/2017 privind aprobarea înființării Ansamblului folcloric „Flori Boicene” al Consiliului Local al comunei Boița și a regulamentului de organizare si funcționare

HOTĂRÂREA NR. 20/2017 privind aprobarea radierii Remizei PSI din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 19/2017 privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul

HOTĂRÂREA NR.18/2017 privind închirierea prin licitaţie publică a unui teren pajiște comunală, situat in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul ovinelor

HOTĂRÂREA NR.17/2017 privind aprobarea realizarii lucrarilor „Reabilitare DC 73 Lotrioara”, din satul Lotrioara, comuna Boița, județul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 16/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.15/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 14/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. 13/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2017

HOTĂRÂREA NR.12/2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ,,Reabilitare si modernizare rețea stradală sat Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 11/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Reabilitare si modernizare retea stradala comuna Boita, sat Boiţa, judeţul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR.10/2017 privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie,,Sistem de alimentare cu apa potabila – sat Boiţa, comuna Boiţa, judeţul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 9/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţie ,,Sistem de alimentare cu apa potabilă sat Boita, comuna Boiţa, judeţul Sibiu” HCL 9-2017

HOTĂRÂREA NR.8/2017 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna ianuarie 2017

HOTĂRÂREA NR. 7/2017 privind aprobarea taxei speciale pentru întreținerea sistemului de canalizare și a stației de epurare ape uzate pentru anul 2017, în Comuna Boita, Județul Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 6/2017 privind aprobarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu, pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR.5/2017 privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 4/2017 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2017

HOTĂRÂREA NR.3/2017 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2017

HOTARAREA NR.2/2017 privind aprobarea planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂREA NR. 1/2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA