Hotarari consiliu 2018

HOTĂRÂREA NR. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 2/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al Comunei Boiţa pe anul 2017

HOTĂRÂREA NR. 3/2018 privind mandatarea reprezentantului unității administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deșeuri S.C. TRACON S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.4/2018 pentru modificarea HCL nr.54/2017 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2018

HOTARAREA NR.5/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTĂRÂREA NR.6/2018 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 7/2018 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 8/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Boița, județul Sibiu

HOTĂRÂREA NR.9/2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.7 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.11/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile noiembrie-decembrie 2017 si ianuarie 2018

HOTĂRÂREA NR. 12/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.13/2018 privind aprobarea atestării la domeniul public al comunei Boița a imobilului identificat în CF 100703 Boița (CF vechi 570) nr. Top. 6352 și trecerii acestuia din domeniul public al comunei Boita, în domeniul public al Judeţului Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 14/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 15/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna februarie 2018

HOTĂRÂREA NR. 16/2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu pentru administrarea fondului forestier al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 17/2018 pentru completarea HCL Boița nr. 10/2018 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 18/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.19/2018 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pasunilor încheiate în anul 2013

HOTĂRÂREA NR.20/2018 privind aprobarea încetării unor contracte de închiriere a pășunilor comunale

HOTĂRÂREA NR.21/2018 privind aprobarea încetării contractului de închiriere nr. 23/13.05.2013 încheiat cu dl. Basarabă Gheorghe-Toader

HOTĂRÂREA NR.22/2018 privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a comunei Boița

HOTĂRÂREA NR.23/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri agricole, situate in extravilanul comunei Boita

HOTĂRÂREA NR. 24/2018 privind aprobarea măsurilor pentru gospodărirea Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.25/2018 privind aprobarea Agendei pentru evenimentul anual “Zilele Boiţei”, ediţia a XIV-a, precum şi a sumei necesare din bugetul local al comunei Boiţa, pentru organizarea acestuia

HOTĂRÂREA NR.26/2018 privind modificarea programului de investitii al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.27/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare și transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.

HOTĂRÂREA NR.28/2018 privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri pajiști comunale, situate in extravilanul comunei Boita, pentru pășunatul animalelor

HOTĂRÂREA NR. 29/2018 privind aprobarea prelungirii unor contracte de închiriere a pasunilor încheiate în anul 2013HOTĂRÂREA NR. 30/2018 privind aprobarea Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2018-2019

HCL 32-2018 HOTĂRÂREA NR.31/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna martie 2018

HOTĂRÂREA NR. 32/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna aprilie 2018

HOTĂRÂREA NR.33/2018 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere a pășunii nr.5/2013 încheiat cu dl. Leu Ioan

HOTĂRÂREA NR. 34/2018 privind modificarea Comisiei de control pentru verificarea lucrarilor de întreținere a pașunilor la nivelul Comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR. 35/2018 privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 36/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna mai 2018

HOTĂRÂREA NR.37/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 38/2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.8 la Contractul de lucrări nr. 751/13.03.2014, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Propramm SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi COMUNA BOIŢA

HOTĂRÂREA NR.39/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna iunie 2018

HOTĂRÂREA NR. 40/2018 privind aprobarea efectuării lucrărilor de rărituri de către Ocolul Silvic Sibiu în fondul forestier al comunei Boița

HOTĂRÂREA NR. 41/2018 privind modificarea programului de investitii al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.42/2018 privind aprobarea realizarii lucrarilor „Reabilitare a drumului de pe Râul Vadului – Căprăreț”, din satul Paltin, comuna Boița, județul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 43/2018 privind aprobarea tarifului și a taxei speciale de salubrizare în Comuna Boita, Județul Sibiu, pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 44/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna iulie 2018

HOTĂRÂREA NR. 45/2018 privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Boița, către S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș, pe durata de existență a obiectivelor și de execuție a lucrărilor aferente proiectului ”Realizare conductă de transport gaze naturale de interconectare între 3” Racord alimentare SRM Boița și 8”-6” Racord alimentare SRM Turnu Roșu”

HOTĂRÂREA NR. 46/2018 privind încetarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Comunei Boiţa al domnului Cocă Ioan

HOTĂRÂREA NR.47/2018 privind aprobarea cantității și prețului de vânzare a lemnului de foc către populație din fondul forestier al comunei Boița în anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 48/2018 privind acordarea cu titlu gratuit a unei cantităţi de 20 mc masă lemnoasă, pentru Primăria comunei Boiţa, pentru repararea stânei din zona Tisa

HOTĂRÂREA NR. 49/2018 pentru modificarea HCL Boița nr. 24/1/2016 privind alegerea comisiei de validare

HOTĂRÂREA NR. 50/2018 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Boiţa al doamnei Stoica Elena

HOTĂRÂREA NR. 51/2018 privind modificarea componenţei Comisiei de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism a Consiliului Local al comunei Boiţa

HOTĂRÂREA NR.52/2018 privind aprobarea deconturilor pentru lunile ianuarie-august 2018 prezentate de către Ocolul Silvic Sibiu

HOTĂRÂREA NR. 53/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR. 54/2018 privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Boița nr. 55/19.09.2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boița pentru anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 55/2018 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxă Boița

HOTĂRÂREA NR. 56/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 57/2018 privind aprobarea decontului pentru luna septembrie 2018 prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu

HOTĂRÂREA NR.58/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru lunile august, septembrie și diferența din iulie 2018

HOTĂRÂREA NR. 59/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea “Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu”

HOTĂRÂREA NR. 60/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 5 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare si transport a deșeurilor municipal în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016

HOTĂRÂREA NR.61/2018 privind mandatarea primarului comunei Boița ca reprezentant al comunei Boița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 2 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității gestiunii activității de operare a Stației de Sortare și a Stației de Compostare Șura Mică și a Stației de Sortare Cisnădie nr.178/17.05.2016„

HOTĂRÂREA NR.62/2018 privind aprobarea valorificării masei lemnoase din fondul forestier al comunei Boița în anul 2019

HOTĂRÂREA NR. 63/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR.64/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna octombrie 2018

HOTĂRÂREA NR. 65/2018 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Boiţa pe anul 2018

HOTĂRÂREA NR. 66/2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

HOTĂRÂREA NR.67/2018 privind prelungirea termenului de valabilitate a documentaţiilor PUG şi RLU Boiţa

HOTĂRÂREA NR.68/2018 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale ”Ion Albescu” Boița, pentru luna noiembrie 2018

HOTĂRÂREA NR. 69/2018 privind utilizarea excedentului bugetar

HOTĂRÂREA NR.70/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA NR.71/2018 privind aprobarea Actului Adiţional nr.12 la Contractul de închiriere al locuinţei nr. 2430/2005 încheiat între Comuna Boiţa şi dl. Miu Pavel