Anunțuri

 

ANUNT LICITATIE INCHIRIERE TEREN LA OLT

Nr. 4463/06.09.2021

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU INCHIRIERE

TEREN DOMENIUL PRIVAT

 

  1. Informaţii generale privind locatorul: Comuna Boita, cu sediul in Boita, str. Traian, nr.263, jud Sibiu, tel/fax 0269556136, e-mail primaria@boita.ro.

  2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:  Teren situat în Boiţa,  aparţinând domeniului  privat, cu destinaţia teren arabil, având 7555 mp, număr C.F. 100841, C.F. vechi 18, nr. top. 931. Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019  şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din  data de 25.03.2021, modificată prin HCL 69/2021.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Primăriei comunei Boiţa.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul impozite şi taxe al Primăriei comunei Boiţa, din localitatea Boiţa, strada Traian nr. 263, judeţul Sibiu.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019: 20 lei, se poate achita cu numerar la casieria Primăriei comunei Boiţa.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.09.2021, ora 12.00. (intre data limita pentru solicitare clarificari si data limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie minim 5 zile lucratoare)

  1. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun până la data și ora limită stabilite pentru participare la licitație, la sediul Primăriei comunei Boița, în plic sigilat, conform cerințelor solicitate prin caietul de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 29.09.2021, ora 09.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Boiţa, cu sediul în Boiţa, strada Traian nr.263, judeţul Sibiu.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 29.09.2021, ora 10.00, la Primăria comunei Boiţa.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Sibiu, localitatea Sibiu, str. Ocnei nr.33, judeţul Sibiu, tel. 269/217104, fax: 269/217702, email: tribunalul.sibiu@just.ro.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:

06.09.2021.

 

Primar,
Nicolae COCO
Ș  

 

 

 

Nr.3818/20.07.2021

ANUNŢ PUBLIC

 

Comuna Boiţa organizează ședință pentru atribuirea directă în vederea închirierii pe o perioadă de 10 ani, a unui teren neeligibil pajiște din comuna Boiţa, in suprafata totala de 15 ha, situate în extravilanul comunei, dupa cum urmeaza:

 

DENUMIRE

PASUNE

 

Bloc fizic

 

DESTINATIE

PASUNE

 

SUPRAFAȚĂ PĂȘUNE NEELIGIBILĂ HA

 

PRET LEI/HA

 

 

Varful Mare

434

Ovine/caprine

15

40

TOTAL

15

 

Ședința pentru atribuire directă va avea loc în data de 02.08.2021, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Persoanele interesate să participe la ședința pentru atribuire directă pot depune documentele necesare până la data de 02.08.2021, ora 09.00.

Informaţiile se pot obţine la sediul Primăriei sau la nr de telefon 0269/556136, int.18, persoana de contact agent agricol Văsioiu Adrian.

Anunt pajiste Vf Mare

Primar,

Cocos  Nicolae

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/2020 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2021

Anunt tichete sociale

Compartimentul de asistență socială Boița primește cereri pentru acordarea, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020, a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinul copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional  este de 500 lei/an școlar.

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii.

Tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și  pot fi utilizate doar pe teritoriul Românei.

 Lista cu unitățile afiliate va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Beneficiarii programului.

Conform OUG nr.133/2020, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, iar titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

– să aibă domiciliul/reședința în comuna Boița;

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

– actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);

– documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

– certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);

– dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

– certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

– certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

– actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

– cererea tip care poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Boița, www.boita.ro la secțiunea Informații publice/formulare.

Depunerea cererilor.

Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, începând cu data de 26.08.2020, la sediul Primăriei comunei Boița – Compartiment de asistență socială, sau poate fi transmisă electronic la următoarele adrese de e-mail: primariaboita@yahoo.com, primaria@boita.ro.

După primirea cererilor, Compartimentul de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Sibiu. Compartimentul de Asistență Socială Boița va actualiza lunar această listă.

Cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Compartimentului de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul școlar 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.

 

Anunt Muja Ovidiu solicitare acord de mediul pentru proiectul Construire anexe ale exploatatiei agicole si puncte de observatie animale, imprejmuire, bransamente utilitati

 

ANIF inceput campanie de irigari

Programul de sprijin pentru tomate 2020

Anunt public Sursa de apa sat Boita

Anunt-public-CNAIR

Anunt Hidroelectrica privind decizia etapei de incadrare a proiectului “AHE a raului Olt defileu pe sectorul Cornetu-Avrig – treapta CHE Caineni si CHE Lotrioara

Anunt inchiriere teren pajisti Varful Mare Boita 24 aprilie 2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

Tel/fax 0269/556136

e-mail primariaboita@yahoo.com

www.boita.ro

Nr.1339/15.04.2019

ANUNŢ PUBLIC

 

 

Comuna Boiţa organizează ședință pentru atribuirea directă în vederea închirierii pe o perioadă de 7 ani, a unui teren pajiște din comuna Boiţa, situat în extravilanul comunei, în zona Vârful Mare, bloc fizic 434, în suprafata totala de 191 ha, pentru păşunatul ovinelor. Ședința pentru atribuire directă va avea loc în data de 24.04.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

 

Persoanele interesate să participe la ședința pentru atribuire directă pot depune documentele necesare până la data de 24.04.2019, ora 09.00.

Informaţiile se pot obţine la sediul Primăriei sau la nr de telefon 0269/556136, int.18, persoana de contact agent agricol Văsioiu Adrian.

Primar,

Mohor Nicolae

 

 

 

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
PRIMĂRIA
COMUNA BOIŢA
Nr. 3629/15.11.2018

PRIMĂRIA COMUNEI BOIŢA

VĂ INFORMEAZĂ:

 

Prin prezenta vă informăm că s-a inițiat de catre Primarul comunei Boita – domnul Mohor Nicolae, Proiectul de Hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, ce urmeaza sa fie supus dezbaterii publice si aprobarii Consiliului Local al Comunei Boiţa.

Proiectul impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 a fost afişat la panoul de afişaj al Primăriei Comunei Boiţa, precum şi pe pagina de internet a Primăriei Comunei Boiţa www.boita.ro,  la secţiunile Impozite si taxe și Anunțuri.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii la registratura Primăriei Comunei Boiţa, cu privire la proiectul de hotarare mentionat mai sus, până la data de 18.12.2018.

PRIMAR,

Mohor Nicolae

 

 

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69/2018 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2019

Anunt Boita dezbatere publica Autostrada Sibiu-Pitesti

Anunt public privind decizia etapei de evaluare initiala Hidroelectrica SA

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Comuna Boița

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

Tel/fax 0269/556136

e-mail primariaboita@yahoo.com

www.boita.ro

Nr. 3074/26.09.2018

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Comuna Boița

 

COMUNA BOIȚA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Sibiu, în categoria celor care nu necesita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluare adecvată, pentru proiectul Reabilitare și modernizare rețea stradală sat Boița, comuna Boița, județul Sibiu, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Boița.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Sibiu, din str. Hipodromului, nr. 2A, in zilele de luni-joi între orele 9-15 si vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsb.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării anuntului.

PRIMAR,

Mohor Nicolae

 

Nr.388/07.02.2018

 

ANUNȚ  PUBLIC

         COMUNA BOIŢA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reabilitare și modernizare rețea stradală sat Boița, comuna Boița, județul Sibiu. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A,  în zilele de luni-joi între orele 9.00-15.00 și vineri între orele 9.00-14.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției  pentru Protecția Mediului Sibiu.

Primar,
Mohor Nicolae

 
ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
Tel/fax 0269/556136
e-mail primariaboita@yahoo.com
www.boita.ro

Nr. 2896/18.09.2017

ANUNT

           Comuna Boiţa organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii pe o perioadă de 15 ani a imobilului ”Sală tineret” (Pavilion) din comuna Boiţa, situat în Boița, str. Traian, nr.429, jud. Sibiu, în suprafata de 130 mp, pentru organizarea de seri distractive și culturale și alimentație publică.

Licitaţia va avea loc în data de 03.10.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Documentele necesare participării la licitaţie se pot obţine de la sediul  Primăriei. Persoanele interesate să participe la licitaţie se pot înscrie până la data de 03.10.2017, ora 10.00. Informaţiile se pot obţine de la sediul Primăriei, de pe pagina de internet www.boita.ro sau la nr de telefon 0269/556136, persoana de contact primar Mohor Nicolae.

Primar,
Mohor Nicolae

 

 

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA
Tel/fax 0269/556136
e-mail primariaboita@yahoo.com
www.boita.ro

Nr. 2516/11.08.2017

ANUNT

Comuna Boiţa organizează licitaţie publică cu strigare în vederea închirierii pe o perioadă de 15 ani a imobilului ”Sală tineret” (Pavilion) din comuna Boiţa, situat în Boița, str. Traian, nr.429, jud. Sibiu, în suprafata de 130 mp, pentru organizarea de seri distractive, culturale și alimentație publică.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2017, ora 11.00, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

Documentele necesare participării la licitaţie se pot obţine de la sediul  Primăriei. Persoanele interesate să participe la licitaţie se pot înscrie până la data de 30.08.2017, ora 10.00. Informaţiile se pot obţine de la sediul Primăriei, de pe pagina de internet www.boita.ro sau la nr de telefon 0269/556136, persoana de contact primar Mohor Nicolae.

Primar,
Mohor Nicolae

 

ANUNT proiect de hotarare luna decembrie 2016

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55/2016 privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2017

Anunt salubrizare

ANUNȚ

taxa salubrizare 2016

 

Având în vedere ”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în zona 1, Județul Sibiu” către SC SOMA SRL desemnată câștigătoare în urma procedurii de atribuire prin licitație publică deschisă, potrivit Hotărârii ADI ECO Sibiu nr. 3/08.08.2016, începand cu data de 1 noiembrie 2016 în Comuna Boița vor fi colectate selectiv deșeurile apartinand gospodăriilor, separând hârtia, cartonul, sticla, metalul, plasticul, deșeurile reziduale și cele biodegradabile.

De la data menționată, în Comuna Boița va intra în vigoare noul sistem de gestionare a deșeurilor care, pe lângă colectarea selectivă, presupune și modificări cu privire la plata acestui serviciu.
Acest nou sistem este administrat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu și finanțat din fonduri structurale. Comuna Boița este membră a acestei Asociații, alături de celelalte unități administrativ-teritoarle din județul Sibiu.

Pentru efectuarea unui calcul corect, fiecare contribuabil, persoana fizica sau juridica, are obligativitatea ca pana la data de 01 noiembrie 2016 sa depuna declaratia de impunere pentru taxa de salubrizare.

Obligativitatea depunerii declaratiei se mentine și asupra chiriasilor imobilelor proprietatea statului/unitatii administrativ-teritoriale.

Declaratia de impunere se depune în doua exemplare, însotita de copia actului de identitate, în cazul persoanelor fizice sau copia actului de înfiintare, în cazul persoanelor juridice. Declaratie de impunere trebuie completată și pentru imobilele aflate în proprietate, închiriate altor persoane fizice sau juridice.

Dupã depunerea declarației de impunere, în care persoanele fizice au scris componența familiei, iar persoanele juridice au înscris tipul de activitate economicã care se desfãșoarã în spațiul respectiv, compartimentul de Impozite si Taxe al Primariei Boița va face calculul în baza acestei declarații și va emite decizii de impunere pe care le va transmite prin poștă.

Cuantumul taxei de salubrizare, aferent anului 2016, este:

– Pentru persoanele fizice – 4,21 lei/ persoană/lună.

– Pentru persoanele juridice – 372 lei/tonă de deșeuri colectate.

Taxa se va calcula începând cu data de 1 noiembrie 2016. Aceasta poate fi achitată la sediul Primariei Boița. Cuantumul taxei speciale de salubrizare se va aproba anual prin hotarare a Consiliului Local Boița.

Termenul de achitare a taxei pentru anul 2016 este 15 decembrie 2016.

Anul 2016, fiind primul an de aplicare a noii taxe, prin excepție, termenul limitã de platã a taxei aferente lunilor noiembrie și decembrie este 15 decembrie 2016. În anii următori, taxa se va plăti trimestrial, iar termenele de platã vor fi urmãtoarele: 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15 octombrie.

Dacă taxa nu va fi plătită, sau va fi plătită cu întârziere, se vor percepe majorările de întârziere prevăzute de Codul de Procedură Fiscală de 1% din suma datorată/lună.

Formularele de declaratie de impunere se ridica de la Primaria Boița sau pot fi descarcate de pe pagina de internet a  Primariei Boița ( www.boita.ro/informatii utile/formulare).

ANEXA 1 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprietate de stat/UAT

ANEXA 2 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru imobile închiriate persoanelor juridice)

ANEXA 3 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice

ANEXA 4 – Declarația de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în imobile închiriate)

ANEXA 5 – Declarația rectificativa de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile (pentru locuinta proprie şi cele inchiriate altor persoane fizice) şi de chiriaşi în locuinţe proprierate de stat/UAT

ANEXA 6 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate persoanelor juridice)

ANEXA 7 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice

ANEXA 8 – Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăsoară activităţi în imobile închiriate)

Declaratia poate fi trimisa și prin e-mail la adresa primariaboita@yahoo.com, dupa printare, semnare si scanare, impreuna cu copie dupa Certificatul de Inregistrare al firmei (CUI) pentru persoane juridice sau copie Carte Identitate (CI) pentru persoane fizice .

Publicatie exercitare drept de acces