Buletin informativ

Formular-solicitare-Lg.-544

Reclamatie-administrativa


BULETINUL INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, COMUNICATE DIN OFICIU

A) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice:

Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, actualizată.
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice actualizată şi consolidată;
Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;
Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat;
Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal actualizat;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, actualizată.

B) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al instituţiei publice:
Organigrama:

HOTĂRÂREA NR.7/2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Boița și modificarea organigramei și a statului de funcții

HOTĂRÂREA NR.61/2020 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Boiţa

HCL 58/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Boita

HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Boița

Program de funcţionare: Luni  – Vineri  800-1600.
Program audienţe primar Cocoș Nicolae: înscrierile se fac la  sediul primăriei, la Compartimentul informare si relatii publice, pe baza actului de identitate.

HOTĂRÂREA NR. 8/2021 privind programul audienţelor acordate cetăţenilor de către Primarul, Viceprimarul şi Consilierii locali ai comunei Boiţa în anul 2021

C) Numele şi prenumele din conducerea instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:
Primar: Cocoș Nicolae;
Viceprimar: LUpescu Filip;
Secretar: Petru Georgiana-Raluca;
Contabil: Popșor Adriana;
Responsabil difuzare informaţii publice: Petru Georgiana-Raluca.

D) Coordonatele de contact ale instituţiei publice:
Primăria Comunei Boița, str. Traian, nr. 263, localitatea Boița, Judeţul Sibiu;
Telefon: 0269556136, Fax: 0269556136 int.12;
E-mail: primariaboita@yahoo.com, Web: www.boita.ro

E) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

Buget  2021

HOTĂRÂREA NR. 26/2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2021

ANEXA 1 Buget initial 15.04 Boita.

ANEXA 1 BUGET INITIAL SF BOITA

ANEXA 1 BUGET INITIAL SD BOITA

ANEXA 2 Program investitii 2021

anexa 2 excedent 2021 Boita

Bilant  2020

Bilant la 31.12.2020 Boita

 

F) Programele şi strategiile proprii:

Programul anual al achizițiilor publice al Comunei Boița, pe anul 2016

program-de-achizitii-publice-2021

G) Lista cuprinzând documentele de interes public:

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Comunei Boiţa;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Comunei Boiţa şi cele ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Programul de acordare a audienţelor de către persoanele din conducerea Primăriei Comunei Boiţa şi de către consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Boiţa;
 5. Coordonatele de contact ale Comunei Boiţa, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 6. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 7. Strategia Comunei Boiţa;
 8. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 9. Lista cuprinzând categoriile de documente elaborate şi/sau gestionate, potrivit legii;
 10. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 11. Raportul anual de activitate al autorităţii;
 12. Planul anual de achiziţii;
 13. Raportul periodic de activitate al autorităţii, după publicarea sa, potrivit art. 5 alin. (3) din
 14. Legea nr.544/2001.
 15. Hotararile Consiliului Local al comunei Boiţa
 16. Dispozitiile cu caracter normativ emise de primarul comunei Boiţa.
 17. Componenta nominala a Consiliului local al comunei Boiţa, inclusiv apartenenta politica, comisiile de specialitate, regulamentul de functionare al consiliului local.
 18. Rapoartele anuale de activitate intocmite de consilierii locali
 19. Informari intocmite de primarul comunei Boiţa privind starea economico-sociala a comunei Boiţa, rapoartele anuale de activitate economico-sociala precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului local.
 20. Lista imputernicitilor primarului care pot constata contraventii, aplica sanctiuni si domenii de activitate.
 21. Documentele privind inchirierea ori concesionarea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta.
 22. Documentele referitoare la propunerile cetatenilor.
 23. Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situatie, amplasamente cu mobilier stradal si constructiilor provizorii .
 24. Documentatiile cu caracter tehnic, documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, precum si celelalte reglementari urbanistice care au stat la baza autorizatiilor de construire/ desfintare ( se consulta exclusiv la sediul Primariei Boiţa, numai de cei care pot face dovada ca sunt direct interesati sau potential afectati de prevederile acestora).
 25. Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/ desfintare eliberate.
 26. Situatia statistica privind activitatea de stare civila: numarul nasterilor, casatoriilor, deceselor si alte asemenea.
 27. Evidenta dosarelor de: tutela, curatela, asistenta bolnavilor, asistenta sociala a persoanei varstnice in vederea incheierii unui act juridic de instrainare in scopul intretinerii si ingrijirii sale.
 28. Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitatile si locurile in care se presteaza munca in folosul comunitatii, prezenta lunara la munca a beneficiarilor ajutorului social.
 29. Lista de achizitii publice servicii si lucrari.
 30. Dosarul achizitiilor publice, inclusiv contractele de achizitii de bunuri si servicii.
 31. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
 32. Nivelul impozitelor si taxelor locale stabilite conform hotararilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitatile fiscale de care beneficiaza anumite categorii de cetateni, informatii care privesc aplicarea Legii nr. 571/2003, modificata si completata, privind Codul Fiscal.
 33. Relatii de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara si din strainatate; infratirea cu alte comunitati din strainatate; programe ale unor vizite bilaterale.
 34. Lista certificatelor de producator eliberate.
 35. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Boiţa.
 36. Relatii cu O.N.G. – uri, programe si colaborari.

Informatii despre programele cu finantare externa

Formular-solicitare-Lg.-544


H) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi gestionate:
– hotărâri adoptate de Consiliului Local al Comunei Boița;
– dispoziţii emise de primarul Comunei Boița;
– autorizaţii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
– atestat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea Comunei Boița
– documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul Comunei Boița
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– autorizaţii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de către instituţiile statului cu atribuţii în control şi îndrumare
– state de funcţii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– planul de protecţie civilă
– planul de apărare împotriva dezastrelor
– planul dezvoltării bazei materiale
– planul pregătirii de protecţie civilă

I) Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile publice, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea 544/2001 şi anume: 10 zile, 30 de zile dacă informaţiile solicitate sunt complexe, cu condiţia înştiinţării în scris despre acest fapt în termen de 10 zile; 5 zile în cazul refuzului comunicării şi motivării acestuia.

Reclamatie-administrativa