Posturi vacante – Angajari

Anunt angajare politisti locali 2017

Nr.916/24.03.2017

ANUNŢ

 

Primăria comunei Boiţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante:

 1. Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant – 1 post, fără vechime  în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 2. Poliţist local, clasa III, grad profesional asistent – 1 post, vechime minim 6 luni în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
 3. Poliţist local, clasa III, grad profesional principal – 1 post, vechime minim 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

 

Condiţiile generale:

-condițiile prevazute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

Condiţiile specifice privind ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa a-III-a, grad profesional debutant (Compartiment poliție locală):

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • fără vechime în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare calculator, nivel începător;
 • preferabil permis de conducere cat.B.

 

Condiţiile specifice privind ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa a-III-a, grad profesional asistent (Compartiment poliție locală):

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • minim 6 luni în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare calculator, nivel începător;
 • preferabil permis de conducere cat.B.

 

Condiţiile specifice privind ocuparea funcției publice de execuție de polițist local, clasa a-III-a, grad profesional principal (Compartiment poliție locală):

 • studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • minim 5 ani în specialitatea studiilor;
 • cunoştinţe operare calculator, nivel începător;
 • preferabil permis de conducere cat.B.

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru funcţia publică de poliţist local

 

 1. Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
 2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
 4. Legea nr. 155/2010 Legea Poliţiei Locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Hotărârea nr. 1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionarea Poliţiei Locale;
 6. Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
 8. Legea nr.60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicata;
 9. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor;
 10. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, republicată;
 11. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 12. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
 13. Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi;
 14. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Formular tip de înscriere;
 2. Copie acte stare civila ( C.I. certificat naștere, certificat căsătorie, livret militar).;
 3. Diplome de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (original și copie);
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 5. Cazier judiciar;
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. Aviz psihologic;
 8. Declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a desfăşurat activitate de poliţie politică.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Primariei comunei Boiţa în data 26.04.2017, începand cu ora 1000, proba scrisă, iar în data de 28.04.2017, începand cu ora 1000, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 17.04.2017 ora 1600, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

 

 

PRIMAR,

Mohor Nicolae