Posturi vacante – Angajari

Rezultat interviu concurs promovare 14-04-2021

Rezultat proba scrisa concurs promovare 14-04-2021

Rezultat selectie dosare concurs promovare 14-04-2021

1155/12.03.2021

ANUNȚ

Comuna Boiţa organizează în data de 14.04.2021, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul din Boița, str. Traian, nr. 263, jud. Sibiu, concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut al funcţiilor publice, după cum urmează:

– referent clasa III, grad profesional principal – Compartiment informare și relații publice;

– referent clasa III, grad profesional principal – Compartiment financiar-contabil (impozite și taxe).

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise în data de 14.04.2021, ora 10 și a unui interviu în data de 16.04.2021, ora 10.

Condiţiile de participare la concurs sunt cele prevăzute de art.479, alin.(1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 3. c) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile codului administrativ.

Probele stabilite pentru concurs/examen: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă şi interviu.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.127 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv:

 1. – copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. – copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. – adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

4.- formularul de înscriere.

Bibliografia propusă pentru concursul de promovare din cadrul Compartimentului de informare și relații publice pentru funcția publică de execuție de referent, grad profesional principal, este următoarea:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HG 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 7. OG 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Bibliografia propusă pentru concursul de promovare din cadrul Compartimentului financiar-contabil (impozite și taxe), pentru funcția publică de execuție, de  referent, clasa a III-a, grad profesional principal, este următoarea:

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. LEGEA  nr. 227/2015 – privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;
 6. H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX;
 7. LEGEA  nr. 207/2015 – privind codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun, la sediul Primăriei comunei Boiţa, nr.263, judeţul Sibiu, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 05.04.2021.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon nr. 0269/556136, persoană de contact Petru Georgiana – secretar general al comunei, e-mail secretar@boita.ro sau pe www.boita.ro.

        PRIMAR,

          Cocoș  Nicolae

PV REZULTAT FINAL CONCURS MUNCITOR IV

PV REZULTAT INTERVIU CONCURS MUNCITOR IV

PV REZULTAT CONTESTATIE CONCURS MUNCITOR IV

PV REZULTAT PROBA SCRISA MUNCITOR IV

PV REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS MUNCITOR IV

Nr.837/18.02.2021

ANUNŢ

 

Primăria comunei Boiţa organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • Muncitor IV, în cadrul Serviciului de alimentare cu apa si canalizare  Boița.

 

Condiţiile generale:

-condițiile prevazute de art. 3 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice Muncitor IV:

 • studii medii/generale;
 • vechime minim 5 ani în muncă;
 • curs/certificat de calificare în meseria de mecanic;

Bibliografie:

 • Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Partea a VII –a  Răspunderea administrativă” (art.563 – art.579);
 • Legea 53/2003 actualizată – Codul Muncii ,,Răspunderea disciplinară”
  (art.247 – art.252);
 • Instalații de canalizare” – se obține de la sediul Primăriei comunei Boița.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul va avea loc la sediul Primăriei Boiţa în data de 15.03.2021, ora 10.00, proba scrisă şi în data de 18.03..2021, ora 10.00, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 05 martie 2021 ora 1600, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

PRIMAR,

Cocoș  Nicolae

 

PROCES-VERBAL REZULTAT FINAL INGRIJITOR

PROCES-VERBAL INTERVIU INGRIJITOR

PROCES-VERBAL PROBA SCRISA INGRIJITOR

Proces-Verbal selectie dosar concurs muncitor IV

Proces-Verbal selectie dosar concurs ingrijitor

Nr.420/27.01.2021

ANUNŢ

 

Primăria comunei Boiţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • Muncitor IV, în cadrul Serviciului de alimentare cu apa si canalizare  Boița.
 • Ingrijitor, în cadrul Serviciului de administrare a domeniului public si privat al comunei Boița.

 

Condiţiile generale:

         -condițiile prevazute de art. 3 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice Muncitor IV:

 • studii medii;
 • vechime minim 5 ani în muncă;
 • curs/certificat de calificare în meseria de mecanic;

Bibliografie:

 • Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, IV – Obligațiile lucrătorilor;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  Partea a VII –a  Răspunderea administrativă” (art.563 – art.579);
 • Legea 53/2003 actualizată – Codul Muncii ,,Răspunderea disciplinară”
  (art.247 – art.252);
 • Instalații de canalizare” – se obține de la sediul Primăriei comunei Boița.

Condiţii specifice Ingrijitor:

 • studii generale;
 • vechime minim 5 ani în muncă.

Bibliografie:

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se desfăşoară la sediul Primăriei comunei Boiţa în data 18.02.2021, începand cu ora 1000, proba scrisă, iar în data de 22.02.2021, începand cu ora 1000, interviul.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 10 februarie 2021 ora 1600, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

PRIMAR,

Cocoș  Nicolae

 

Proces verbal- Rezultatul obtinut de candidat la interviu pentru concursul din data de 08.01.2021

Proces verbal- Rezultatul obtinut de candidat la proba scrisa din data de 08.01.2021

Proces verbal- Rezultatul final obtinut de candidat la concursul din data de 08.01.2021

Anunt concurs inspector IA SVSU Boita

Fisa postului inspector SVSU

Nr.4372/15.12.2020

ANUNŢ

 

Primăria comunei Boiţa organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • Inspector IA, în cadrul Serviciului voluntar pentru situații de urgență Boița.

Condiţiile generale:

-condițiile prevazute de art. 3 din HG 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice:

 • studii medii liceale, absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • vechime minim 5 ani în muncă;
 • posesor de permis categoria B.

Bibliografie:

 • OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare: Partea a III-a – Titlul V – art. 105 – 163; Partea a VI-a – Titlul III, Partea a VII-a;
 • Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005;
 • Hotărârea nr. 1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare
 • Hotărârea nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul nr. 1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează, în acest caz candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae;

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se desfăşoară la sediul Primariei comunei Boiţa în data 08.01.2021, începand cu ora 1000, proba scrisă, iar în data de 12.01.2021, începand cu ora 1000, interviul.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 30 decembrie 2020 ora 1600, la sediul Primăriei comunei Boiţa.

 

 

PRIMAR,
Cocoș  Nicolae