Ordinea de zi a sedintelor consiliului local

 

Anexa nr. 1 la Dispozitia nr. 93/2021

         PROIECTUL ORDINII DE ZI

            a sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boita din data de 

                                               joi, 23.09.2021, ora 16.00

Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local Boita din data de 23.09.2021 ora 16.00

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 88/2021 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 09.09.2021, ora 16.00

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea implementării proiectului de investiţii „DOTARE SERVICIU SITUAȚII  DE URGENȚĂ, COMUNA BOITA, JUDETUL SIBIU”;
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  Comunei Boiţa pe anul 2021;

Proiectele de hotărâri se vor aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectele de la punctele:1 si 2;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie – proiectul de la punctul:1;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  –  – proiectul de la punctul:1.

 

              PRIMAR,                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

           Cocoș  Nicolae                                                                              SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                        Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 84/2021 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

vineri, 20.08.2021, ora 16.00

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea prețurilor de pornire la licitații pentru operatorii economici privind  masa lemnoasă din fondul forestier al comunei Boița în anul 2021;
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea S.C. ECO SYSTEMS TOTAL S.R.L.;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa,  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii  „SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ  SAT  BOIȚA, COMUNA BOIȚA, JUDETUL SIBIU”;

Proiectele de hotărâri se vor aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectele de la punctele:1, 2 si 3;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie – – proiectele de la punctele:1, 2 si 3;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  –  proiectele de la punctele:1, 2 si 3.

 

PRIMAR,                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

Cocoș  Nicolae                                                                                                          SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                         Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 79/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 29.07.2021, ora 16.00

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 24.06.2021;
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din data de 12.07.2021;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind încetarea mandatului de consilier  în Consiliul Local al Comunei Boiţa al doamnei Piticaş Paraschiva;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea deconturilor pentru lunile mai-iunie 2021 prezentate  de către Ocolul Silvic Sibiu;
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea angajării unor apărători pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa;
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea  numărului de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru semestrul II din anul scolar 2020-2021;
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, pentru modificarea HCL Boita nr.21/2021 Privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Boiţa;
 9. RAPORT privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2021;
 10. DIVERSE.

 

               PRIMAR,                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                                                     SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                            Petru Georgiana

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 73/2021 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

luni, 12.07.2021, ora 16.00

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 301/05.08.1999 încheiat între Orasul Talmaciu, succesor de drept Comuna Boiţa şi Parohia Riu  Vadului;
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea constituirii dreptului de superficie in favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe Romane Sibiu, pentru imobilul identificat in CF 100265  (CF vechi 3736), nr. top. 6363, 6364, Boita, proprietatea Comunei Boita;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind actualizarea  componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul Comunei Boița;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea Actului Adiţional nr.4 la Contractul de lucrări nr. 1862/05.07.2016, încheiat între Asocierea formată din: S.C. Dual Districon SRL, SC Trans Grup Agapia SRL si SC Hendor SRL, LIDER ASOCIERE – S.C. Dual Districon şi  COMUNA BOIŢA;
 5. Diverse.

Proiectele de hotărâri se vor aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectul de la punctul:1, 2 si 4;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie – proiectul de la punctul:1-4;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  –  proiectele de la punctele:1, 2 si 4.

 

 

PRIMAR,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ,

           Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                     Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 69/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 24.06.2021, ora 16.00

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 27.05.2021;
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din data de 10.06.2021;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aderarea comunei Boita, prin Consiliul Local al comunei Boita, la Asociatia de dezvoltare intercomunitara “Asociatia de apa Sibiu”;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind acordarea unui mandat de reprezentare permanentă  primarului Comunei  Boita  în Adunarea Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară “Asociaţia de Apă Sibiu”;
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare cu Orasul Avrig, pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna  Boita;
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Contractul de locatiune nr. CR 3146 SA din 03.07.2011 si nr. 2313 din 18.10.2021 încheiat între Comuna Boiţa şi SC COSMOTE ROMANIAN MOBILE TELECOMUNICATIONS SA, actual TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS  SA;
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea închirierii unei pășuni din proprietatea privată a comunei Boița;
 8. DIVERSE.

 

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr.1 la Dispoziția nr. 65/2021 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi , 10.06.2021, ora 16.00

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind modificarea contractului de comodat  807/19.03.2014 încheiat între Comuna Boita şi doamna dr. Rus-Marinca  Alina;
 2. Depunere juramant consilier local BASARABA IOAN;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind modificarea  componenţei Comisiei de agricultura, juridica si de disciplina a Consiliului Local al comunei Boiţa.

Proiectele de hotărâri se vor aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectul de la punctul:1;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie – proiectul de la punctul:1;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  –  proiectele de la punctele:1 si 3.

 

 

PRIMAR,                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

           Cocoș  Nicolae                                                                                       SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                                 Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 59/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 27.05.2021, ora 16.00

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 29.04.2021;
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din data de 13.05.2021;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de consilierii locali; Balint Aspazica, Badila Toma, Basaraba Nicolae, Piticas Paraschiva si Basaraba Ioan-Petrut, privind stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare pentru participarea consilierilor locali la sedintele Consiliului Local al Comunei Boita si la sedintele comisiilor de specialitate ale acestuia; Raport PH 35 INDEMNIZATIE CONSILIERI LOCALI;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, pentru modificarea HCL Boita nr. 27/2021 privind aprobarea  numărului de burse și al cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru anul  2021;
 5. 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Boiţa prin transformarea unor functii publice de executie;
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontului   pentru luna aprilie  2021 prezentat   de către Ocolul Silvic Sibiu;
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea angajării unor apărători pentru asigurarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare în vederea apărării intereselor Comunei Boiţa;
 8. DIVERSE.

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 58/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 13.05.2021, ora 16.00

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de inchiriere  1536/02.05.2019 încheiat de Comuna Boiţa cu  dl. Lupescu Nicolae;
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind modificarea contractului  de inchiriere nr. 1536/02.05.2019 încheiat între Consiliul Local al comunei Boita şi dl. Lupescu Nicolae;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea încetării contractului de închiriere pasune  1544/2019 încheiat între Comuna Boiţa şi domnul Poienariu Nicolae;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea încetării contractului de închiriere pasune  1197/2015 încheiat între Comuna Boiţa şi domnul Poienariu Ioan.

Proiectele de hotărâri se vor aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectele de la punctele: 1- 4;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social-culturale şi culte – proiectele de la punctele: 1- 4;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  – proiectele de la punctele: 1- 4.

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

         Cocoș   Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 46/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 29.04.2021, ora 16.00

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 25.03.2021;
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din data de 12.04.2021;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de consilierii locali; Piticas Paraschiva, Basaraba Ioan-Petrut si Balint Aspazica, privind aprobarea unor măsuri de imbunătățire a actului de transparență decizională și de  creștere a gradului de acces al cetățenilor la documente de interes public și a activității Primăriei, a Consiliului Local al Comunei Boita;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea măsurilor  pentru gospodărirea Comunei Boiţa pe anul 2021;
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind alegerea preşedintelui de şedinţă;
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontului   pentru luna martie 2021 prezentat   de către Ocolul Silvic Sibiu;
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind încetarea mandatului de consilier  în Consiliul Local al Comunei Boiţa al domnului Cocă Emanoil;
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale “ Ion Albescu” Boita, pentru luna martie 2021;
 9. DIVERSE.

 

     PRIMAR,                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

Cocoș  Nicolae                                                                                             SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                          Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 39/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

luni, 12.04.2021, ora 16.00

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din data de 19.03.2021;
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea bugetului local al Comunei Boiţa pe anul 2021;
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea  numărului de burse și al cuantumului burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Boița pentru anul  2021;
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea cererii Comunei Boita pentru trecerea a doua imobile (teren si constructii) –   înscrise în CF nr.100772 Boita, nr. top. 6360 si CF nr.100186 Boita, nr. Top. 6354, din domeniul public al Judeţului Sibiu în domeniul public al Comunei Boita;
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea actului adițional nr.4 la  contractul de administrare nr. 1215/25.01.2013 a suprafeţei de fond forestier aparţinând Comunei Boiţa, dintre Primăria comunei Boiţa şi Direcţia Silvică Sibiu prin Ocolul Silvic Sibiu;
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,  prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu pentru administrarea fondului forestier al comunei Boița.

Proiectele de hotărâri se vor aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectele de la punctele: 2- 6;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social-culturale şi culte – proiectele de la punctele: 3- 5;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  – proiectele de la punctele: 3- 5.

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

         Cocoș   Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 37/2021

 

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 25.03.2021, ora 16.00

 

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 31.12.2020;
 2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 28.01.2021;
 3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local Boița din data de 05.02.2021;
 4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Boița din data de 25.02.2021;
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind închirierea prin licitaţie publică a unui  teren  agricol, situat  in extravilanul comunei  Boita;
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru comuna Boiţa;
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice din cadrul Scolii Gimnaziale “ Ion Albescu” Boita, pentru luna decembrie 2020 si februarie 2021;
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontului   pentru luna februarie 2021, prezentat   de către Ocolul Silvic Sibiu;
 9. DIVERSE.

 

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 36/2021

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

vineri, 19.01.2021, ora 16.00

 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea actului aditional la Convenţia nr. 405/22.02.2011 încheiată  între COMUNA BOIŢA  si S.C. COMTRAM  S.A.
 1. Diverse 1-2.

Proiectul de hotărâre se va aviza de către Comisiile de specialitate după cum urmează:

Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism – proiectul de la punctul: 1;

Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social-culturale şi culte – proiectul de la punctul: 1;

Comisia agricultură, juridică şi de disciplină  – proiectul de la punctul: 1.

 

 

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

         Cocoș   Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 23/2021

 

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 25.02.2021, ora 16.00

 

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2021-2022
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontului pentru luna ianuarie 2021prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu;
 3. DIVERSE.

 

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana