Ordinea de zi a sedintelor consiliului local

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL SIBIU

COMUNA BOIŢA

PRIMAR

 

DISPOZIŢIA NR. 23/2021

privind convocarea Consiliului Local al comunei Boiţa

în şedinţă ordinară la  data de 25.02.2021  

 

 

PRIMARUL COMUNEI BOIŢA, JUDEȚUL SIBIU;

În scopul convocării Consiliului Local al comunei Boiţa, în şedinţă ordinară la data de 25.02.2021;

În temeiul art.133 alin.(1), art. 134 alin. (1) lit.a), art.196 alin.(1), lit.b) şi art. 197 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul adrministrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

DISPUNE:

 

 

Art. 1 – Se convoacă Consiliul Local al comunei Boiţa, în şedinţă ordinară la data de 25.02.2021, orele 16.00,  la sediul Primăriei comunei Boița, în sala de ședințe, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa nr.1 la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2- Documentele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali pe suport de hârtie și pe suport electronic.

Art.3– Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoțit de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare  Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Boița.

Art.4– Cu privire la proiectele de hotărâri se pot formula și depune amendamente de fond sau de formă,  conform art. 138 alin.12 din OUG nr. 57/ 2019.

Art.5 – Se recomandă  comisiilor de specialitate să organizeze ședințele în data de 24.02.2021, la ora 18.00 – Comisia activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism, la ora 18.30 – Comisia învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social-culturale şi culte și la ora 19.00 – Comisia agricultură, juridică şi de disciplină, la sediul Primăriei Boița.

 

 

Emisă în Boiţa la data de 19.02.2021.

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

         Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana

 

 

 

 

Difuzat: 1ex.Prefect, 1ex.dos.dispoz., 1ex.dos.şed., 1ex.afişare                                     

4ex.

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Dispoziția nr. 23/2021

 

  

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Boița din data de

joi, 25.02.2021, ora 16.00

 

 

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea reorganizării Reţelei şcolare din Comuna Boiţa, pentru anul şcolar 2021-2022
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE iniţiat de primarul comunei Boiţa, privind aprobarea decontului pentru luna ianuarie 2021prezentat de către Ocolul Silvic Sibiu;
  3. DIVERSE.

 

 

 

PRIMAR,                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ,

          Cocoș  Nicolae                                                                            SECRETAR GENERAL,

                                                                                                                      Petru Georgiana