Recrutare personal

ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOIŢA

HOTĂRÂREA NR. 39/2010
privind acordarea unor facilităţi personalului voluntar încadrat în Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Boiţa, Judeţul Sibiu

Consiliul local al comunei Boiţa, judeţul Sibiu, întrunit în sedinţă ordinară la data de 31.08.2010;
Luând în considerare expunerea de motive a primarului nr.1985/19.08.2010, precum şi raportul viceprimarului comunei Boiţa nr. 2012/23.08.2010 prin care se propune acordarea unor facilităţi personalului voluntar încadrat în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Boiţa, Judeţul Sibiu, în vederea bunei funcţionări a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de urgenţă al comunei Boiţa, judeţul Sibiu;
Văzând avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Boiţa;
Având în vedere prevederile:
– art. 286 alin. 1) si 2) din Legea nr. 571/20003 privind Codul Fiscal;
– H.G. nr. 44/2004 pentru aplicarea Normelor de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul Fiscal;
– Hotărârea Consiliului Local Boiţa nr..56/2009 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Boita, judeţul Sibiu
– art.7 lit.q din Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare aprobat prin H.G. nr. 1579/08.12.2005 ;
În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a) punctul 8 , art. 44 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r1) cu modificările si completările ulterioare;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E :

Art.1. – Se aprobă acordarea unor scutiri de la plata unor taxe locale pentru personalul voluntar încadrat în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Boiţa, Judeţul Sibiu, după cum urmează:
a) Scutirea de la plata taxei pentru închirierea Căminului Cultural pentru nunţi, botezuri şi pomeni pentru familia personalului voluntar (părinţi, copii, bunici).
Art.2. – Scutirile prevazute la art. 1 se acordă începâd cu luna următoare datei înregistrării contractului de voluntariat si până la data expirării acestui contract.
Art.3.(1) – Se stabileşte plata orelor de pregătire pentru un număr de 10 persoane voluntare încadrate în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Boiţa, Judeţul Sibiu în sumă de 5 lei/oră.
(2) Se stabileşte plata orelor de intervenţie pentru personalul voluntar încadrat în Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Boiţa, Judeţul Sibiu în sumă de 15 lei/oră.
Art.4. – Începând cu data prezentei hotărâri se revocă HCL nr.34/2004 privind aprobarea lemnelor de foc gratuit, pentru membrii Formaţiei Civile de Pompieri Boiţa şi HCL nr.78/2005 privind facilităţile acordate membrilor Formaţiei PSI Boiţa.
Art.5.(1) Cu ducerea la îndeplinire a hotǎrâii se îcredinţează Primarul comunei Boiţa, Judeţul Sibiu prin Compartimentul financiar – contabil.
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice interesate prin grija Secretarului Comunei Boiţa.

Adoptată în Boiţa la data de 31.08.2010.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, AVIZAT,
Basarabă Nicolae SECRETAR,
Petru Georgiana

Difuzat: 1ex.Prefect, 1ex.dos.şed., 1ex.dos.hot., 1ex.primar, 1ex.CompFinanciar-Contabil, 1ex.dos. Situaţii de urgenţă, 1ex.afişare 7ex

 

Recrutare personal