Registru istoric

REGISTRUL ISTORIC
AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ AL COMUNEI BOITA

1. ÎNFIINŢAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BOIŢA

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă BOITA a fost înfiinţat în anul 2005 în urma Hotărârii nr. 100/2005 a Consiliului Local BOITA privind ”Constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea al Serviciului”. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă BOITA a fost reorganizat în anul 2009 în urma Hotărârii nr. 56/2009 a Consiliului Local BOITA privind ”Constituirea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionarea al Serviciului”.
Hotărârea de reorgabnizare a Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă BOITA a fost adoptată în data de 31.11.2010.
Anexa nr. 1 a hotărârii enunţate mai sus stipulează componenţa Serviciului.
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă BOITA este încadrat în categoria a I-a.

1.1. Atribuţiile Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta:

1.1.1. Atributiile compartimentului (specialistilor) de prevenire:

– desfăşoară activităţi specifice de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi de informare a cetăţenilor şi angajaţilor cu privire la regulile şi măsurile de prevenire a lor, precum şi a comportamentului pe care aceştia trebuie să-l adopte în cazul apariţiei lor. Aceste activităţi se realizează, în principal, prin:
-controale periodice în scopul sprijinirii a factorilor de conducere a instituţiilor publice subordonate consiliului local şi a cetăţenilor, în depistarea neregulilor şi deficienţelor, precum si de organizare a activităţii de apărare împotriva stărilor de pericol pe locurile de muncă.
-activităţi de instruire periodice cu factorii de conducere din instituţiile subordonate consiliului local şi cei ai operatorilor economici de pe raza administrativ teritorială.
-informare publică prin afişe, pliante, posturi radio – TV locale, pentru atenţionarea cetăţenilor asupra unor măsuri preventive specifice sezoanelor, în perioadele caniculare sau secetoase.
-verifică modul de aplicare al normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc apărarea împotriva situaţiilor de urgenţă, emise de Guvernul României, Ministrul Administraţiei şi Internelor sau de consiliul local, în sectorul de competenţă;

1.1.2. Atributiile formatiei de interventie:

-execută acţiuni de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea urmărilor situaţiilor de urgenţă, salvarea şi acordarea primului ajutor, protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate;
-acordă ajutor, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.
-supraveghează activităţile cu public numeros organizate pe plan local cu ocazia unor manifestări cultural sportive, distractive, sărbători tradiţionale, etc.
-intervine în situaţia apariţiei ori a producerii unor posibile situaţii de urgenţă la unităţile din subordinea primăriei, la cele de interes local, gospodăriile populaţiei şi anexele lor, fond forestier, culturi agricole, etc. cu grupele/echipajele constituite în acest sens, în baza contractelor, convenţiilor, înţelegerilor încheiate între părţi.
– desfăşoară acţiuni pentru salvarea, acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi bunurilor periclitate, prin echipajele/echipele specializate
– sprijină activitatea de pregătire a cercurilor de elevi ,, Prietenii pompierilor,, şi a celor de protecţie civilă constituite la nivelul unităţilor şcolare.
– desfăşoară activităţi de îndrumare şi sprijin a populaţiei împreună cu membrii compartimentului ( specialiştilor ) de prevenire prin desfăşurarea unor controale de specialitate la gospodăriile populaţiei
– desfăşoară cu prilejul controalelor de prevenire, activităţi de instruire a personalului angajat din cadrul operatorilor economici din sectorul de competenţă.
Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, formaţia de intervenţie salvare şi prim ajutor poate presta contra cost către orice persoană fizică sau juridică, unele servicii cum sunt:
a) transport de apă, evacuarea apei din subsoluri sau din fântâni;
b) limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau îndepărtarea acestora;
c) eliberarea căilor de circulaţie de doborâturi de vânt sau de mijloace de transport accidentate;
f) alte servicii ce nu afectează îndeplinirea atribuţiilor de bază.

1.1.3. Atribuţiile grupelor de intervenţie:

a) Grupa de intervenţie la autospeciala de stins incendii :
-execută acţiuni de intervenţie pentru localizarea şi lichidarea incendiilor, ori pentru asanarea subsolurilor afectate de inundaţii.
– împreună cu membri echipelor de cercetare/căutare şi deblocare/salvare execută operaţiuni de salvare şi acordare a primului ajutor, protecţia persoanelor şi a bunurilor periclitate;
-supraveghează activităţile cu public numeros organizate pe plan local cu ocazia unor manifestări cultural sportive, distractive, sărbători tradiţionale, etc., în scopul evitării producerii unor evenimente negative.
-intervine pentru preîntâmpinarea ori pe timpul producerii unor posibile situaţii de urgenţă la unităţile din subordinea primăriei, la cele de interes local, gospodăriile populaţiei şi anexele lor, fond forestier, culturi agricole, etc. cu grupele/echipajele constituite în acest sens, în baza contractelor, convenţiilor, înţelegerilor încheiate între părţi.
– prestează activităţi contra cost pentru populaţie sau operatorii economici specifice atribuţiunilor

1.1.4. Atributiile echipelor specializate:

a) Echipa de transmisiuni / alarmare:
– asigură înştiinţarea/avertizarea populaţiei în cel mai scurt timp pe baza informaţiilor autorizate despre iminenţa producerii sau producerea dezastrelor, unor fenomene sau evenimente negative, în scopul evitării surprinderii şi al realizării măsurilor de protecţie necesare.
– asigură funcţionarea normală a sistemelor de transmisiuni şi alarmare prin activităţi de întreţinere şi reparare a lor.

b) Echipa sanitar / veterinară:
– execută recunoaşterea şi controlul sanitar- epizootic, al zonelor de intervenţie;
– efectuează vaccinarea profilactică a animalelor şi personalului încadrat în structurile serviciului voluntar de urgenţă ce intervin în zona afectată;
– previne apariţia sau răspândirea bolilor transmisibile în rândul animalelor şi personalului.

c) Echipa de evacuare:
– execută recunoaşteri pe itinerariile de evacuare şi zonele unde urmează a se efectua evacuarea;
– stabileşte punctele de adunare, îmbarcare şi debarcare, primire/repartiţie;
– execută cercetarea permanentă a itinerariului pe timpul efectuării transportului;
– aprovizionarea populaţiei cu apă şi alimente;
– asigură asistenţa medicală în punctele de adunare şi pe timpul transportului;
– asigură paza, ordinea şi evidenţa populaţiei pe toată durata activităţii de evacuare;

d) Echipa N.B.C. :
– execută cercetarea chimică şi de radiaţie a personalului, terenului, clădirilor;
– execută decontaminarea terenului şi căilor de acces către operatorii economici, depozite, instituţii publice şi zonele unde celelalte grupe, echipaje îşi desfăşoară activitatea;
– efectuează decontaminare personalului, echipamentului, mijloacelor de transport, utilajelor şi instalaţiilor;
– efectuează determinări cantitative şi calitative a probelor contaminate radioactiv sau chimic;
– introduce carantina în zona de intervenţie;
– aplică măsurile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare în zona de intervenţie când situaţia o impune;
– organizează supravegherea medicală şi evidenţa personalului din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă şi cetăţenilor care au fost supuşi iradierii peste dozele admise;
– supraveghează aprovizionarea cu apă, păstrarea şi transportul alimentelor;
– depistează bolnavii din rândul personalului încadrat în serviciul voluntar de urgenţă;

e) Echipa pentru deblocare/salvare:
– înlătură dărâmăturile şi creează căile de acces printre/peste dărâmături ;
– întrerupe în cel mai scurt timp alimentarea cu gaze, energie electrică, ale imobilelor avariate ;
– deblochează adăposturile şi salvează persoanele adăpostite;
– deblochează persoanele surprinse de alunecări de teren sau cutremure de pământ;
– asigură cu apă şi aer a personalul blocat în adăposturi ;
– salvează persoanele surprinse la etajele superioare ale clădirilor avariate ;
– localizează şi limitează avariile la reţelele de utilitate publică ;
– evacuează apa din subsolul clădirilor ;
– asigură cu energie electrică utilajele si aparatura de intervenţie din înzestrare.

f) Echipa pentru asigurarea logistică:
– Asigură materialele şi tehnica necesară intervenţiei;
– Asigură hrana şi odihna membrilor serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă în cazul intervenţiilor de lungă durată;
– Asigură transportul persoanelor accidentate pe timpul intervenţiilor sau a persoanelor sinistrate în locurile de adunare a acestora;

1.2. Atributiile personalului din structura serviciului

1.2.1. Seful serviciului voluntar pentru situatii de urgenta:

Seful serviciului se subordonează primarului localităţii sau înlocuitorului acestora iar din punct de vedere al intervenţiilor, şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Sibiu.
Seful serviciului pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii :
-răspunde de îndeplinirea atribuţiunilor legale ce revin serviciului, de instruirea membrilor acestuia, de menţinerea unei discipline ferme în rândul membrilor serviciului
-organizează şi conduce nemijlocit instruirea de specialitate a serviciului întocmind în acest scop planul tematic de instruire anuală şi programul lunar, urmăreşte executarea lui întocmai de către întreg personalul din cadrul serviciului, execută instruirea metodică a şefilor formaţiilor de intervenţie;
-organizează activitatea de control pentru prevenirea incendiilor desfăşurată de compartimentul de prevenire; în care scop:
– pregăteşte personalul care execută activitatea de prevenire la obiectivele locale şi gospodăriile cetăţeneşti;
– controlează personal modul de respectare a normelor de p.s.i. şi a celor de dotare, acţionează pentru înlăturarea operativă a oricăror încălcări;
– desfăşoară activităţi instructiv-educative în rândul cetăţenilor;
– participă la realizarea instructajului introductiv general al personalului încadrat în unităţile din subordinea Consiliului Local;
– face propuneri consiliului local cu privire la încadrarea cu personal a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, urmărind respectarea criteriilor prevăzute de lege.
– organizează activitatea formaţiei de intervenţie, salvare si prim ajutor, pentru intervenţie în situaţii de urgenţă şi înlăturarea efectelor negative ale calamităţilor naturale şi catastrofelor, precum şi salvarea şi acordarea primului ajutor persoanelor; in care scop:
– întocmeşte documentele de organizare, desfăşurare şi conducere a activităţii serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.
– întocmeşte Planul de pregătire profesională a membrilor formaţiei de intervenţie pe luni, teme si exerciţii.
– pregăteşte personalul formaţiei pentru intervenţie, prin executarea de exerciţii şi aplicaţii, atât cu forţele şi mijloacele proprii, cât şi cu celelalte servicii cu care s-au încheiat contracte, convenţii, înţelegeri;
– controlează şi ia măsuri pentru ca toate maşinile, utilajele, accesoriile, şi echipamentul de protecţie şi mijloacele de alarmare să fie în stare de utilizare;
– organizează alarmarea în caz de incendiu a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. cu care este stabilită cooperarea;
– conduce formaţia de intervenţie salvare şi prim ajutor în acţiunile de intervenţie şi în cele pentru înlăturarea urmărilor situaţiilor de urgenţă;
– urmăreşte asigurarea permanenţei la sediul formaţiei a şoferilor (mecanicilor de motopompă ) .
– face propuneri privind îmbunătăţirea continuă a încadrării serviciului (formaţiei) cu personal profesionist;
– asigură respectarea întocmai a programului zilnic al personalului angajat, controlează în acest scop activitatea serviciului în schimburile II si III, precum şi în zilele de repaus şi de sărbători legale;
– întocmeşte şi actualizează documentele operative ale serviciului, asigură păstrarea şi menţinerea corespunzătoare a bunurilor din înzestrarea acestuia şi a sediului, asigură ordinea şi disciplina, face propuneri de recompensare şi sancţionare a personalului serviciului.
– participă la şedinţele de pregătire profesională organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
– este înlocuit de persoana nominalizată prin dispoziţie a primarului pe timpul cât se află la convocări, în concedii de odihnă, medicale sau delegaţii;

1.2.2. Personalul grupei de prevenire a incendiilor
( specialistilor )

– desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor, colaborând în acest sens cu personalul didactic de la şcolile de pe raza comunei, cu membrii postului de politie, cu administratorii societăţilor comerciale, personalul silvic şi cetăţenii;
– verifică modul de aplicare al normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor care privesc protecţia împotriva situaţiilor de urgenţă din sectorul de competenţă;
– participă la şedinţele de pregătire executate cu personalul serviciului;
– execută controale de prevenire a incendiilor, de cunoaştere a nivelului de pregătire în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor a personalului angajat în cadrul instituţiilor publice subordonate şi întocmeşte note de constatare cu măsuri concrete pentru remedierea deficientelor constatate;
– urmăreşte în controalele efectuate, modul în care îşi îndeplinesc atribuţiunile şefii instituţiilor publice privind autocontrolul semestrial pe linia situaţiilor de urgenţă.

1.2.3. Seful formatiei de interventie :

– se subordonează nemijlocit sefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă iar din punct de vedere al intervenţiilor şi Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de urgenţă ;
– răspunde de deplasarea formaţiei la locul intervenţiei;
– participă la recunoaştere şi stabileşte misiunile grupelor şi echipajelor; coordonează intervenţia grupelor şi echipelor specializate din cadrul formaţiei;
– este înlocuit de şeful grupei e intervenţie la utilajul de stins incendii pe timpul cât se află la convocări, în concedii de odihnă, medicale sau delegaţii;
– răspunde de instruirea şi menţinerea disciplinei în rândul membrilor formaţiei de intervenţie ;
– face propuneri şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă pentru încadrarea cu personal profesionist a formaţiei;
– convoacă personalul formaţiei şi execută instruirea acestuia pe baza planurilor tematice elaborate de seful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă;
– participă la şedinţele de pregătire profesională organizate de Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
– participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii de prevenire pe raza administrativ teritorială a localităţii, repartizând personalul grupei de intervenţie la incendii pentru executarea controlului de prevenire în sectoarele stabilite;
– acordă sprijinul necesar conducătorilor operatorilor economici din sectorul de competenţă pentru organizarea activităţii de apărare împotriva situaţiilor de urgenţă conform prevederilor legale;
– face propuneri sefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi cu caracter instructiv-educativ cu ocazia unor manifestări sau adunări cu public numeros;
– se preocupă de pregătirea continuă şi îmbunătăţirea timpilor de răspuns a formaţiei prin întocmirea documentelor operative privind intervenţia la unităţile de interes local şi cu factori de risc ridicat, executarea unor exerciţii şi aplicaţii la aceste obiective;
– face propuneri şi se preocupă pentru organizarea cooperării pentru intervenţie cu celelalte servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă;
– întocmeşte şi actualizează documentele de conducere ale formaţiei şi cele operative;
– asigură păstrarea şi întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din dotarea formaţiei;

1.2.4. Seful echipajului/grupei de interventie si al echipei specializate:

– se subordonează nemijlocit sefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi şefului formaţiei de intervenţie ;
– execută instruirea de specialitate a membrilor grupei pe care o conduce ;
– execută controale de specialitate pentru respectarea normelor de prevenire a producerii unor situaţii de urgenţă ;
– – conduce grupa şi participă efectiv la acţiunile la care aceasta este solicitată;
– participă la recunoaştere şi stabileşte misiunile grupei sau echipajului;
– participă cu grupa la activităţile de întreţinere a utilajului pe care îl deservesc, a accesoriilor şi echipamentelor de protecţie din dotarea grupei;
– menţine ordinea şi disciplina în cadrul grupei pe care o conduce pe timpul desfăşurării acţiunilor de intervenţie;
1.2.5. Conducatorul autospecialei :

– se subordonează şefului formaţiei de intervenţie ;
– verifică la intrarea în servicu starea de funcţionare a mijlocului de intervenţie şi existenţa plinului de carburanţi, lubrifianţi substanţe stingătoare, luând în primire utilajul pe bază e proces-verbal ;
– execută la termenul prevăzut de normele în vigoare (N.E.R.C.) reviziile şi verificările necesare, precum şi cele prevăzute de instrucţiunile utilajului ; ţine evidenţa operaţiunilor tehnice efectuate, precum şi a exploatării utilajului :
– foloseşte în mod cât mai judicios utilajul, respectând instrucţiunile de exploatare a tehnicii ;
– execută operaţiunile necesare repunerii în stare de intervenţie la întrega capacitate a utilajului;
– nu părăseşte sediul remizei fără înştiinţarea şefului formaţiei de intervenţie ori a şefului serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

1.2.6. Membrii grupelor/echipajelor si echipelor specializate

– participă la toate şedinţele de pregătire executate cu personalul formaţiei ;
– participă în mod operativ atunci când situaţia impune, la acţiunile de intervenţie pentru limitarea efectelor evenimentului produs,, salvarea vieţii oamenilor, a animalelor şi bunurilor materiale;
– îşi exercită atribuţiunile potrivit funcţiei pe care sunt încadraţi, luând măsuri de respectare întocmai a normelor de tehnica securităţii muncii ;
– asigură intervenţia de la domiciliul sau locul de muncă;

1.3. Coordonarea, controlul si indrumarea serviciului

Conducerea, controlul şi îndrumarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă este exercitată în mod direct de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, conform fişei postului;
Pe cale ierarhică serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă este coordonat de către primarul comunei , şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă precum şi de către personalul desemnat de acesta.
Pentru asigurarea unei intervenţii eficiente, serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă cooperează cu alte servicii voluntare pe baza contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, precum şi Jandarmeria, Staţia de salvare, poliţia comunitară.
Activitatea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă poate fi controlată de cadre abilitate din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu.
1.3. ORGANIZAREA SERVICIULUI :

Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă încadrat cu personal angajat şi voluntar, este organizat în următoarea structură şi componenţă:
– Şef serviciu : ANGAJAT CONTRACTUAL post vacant al Primăriei Şelimbăr ;
– Compartiment pentru prevenire a incendiilor în următoarea componenţă :
– Şef compartiment: BADILA TOMA , angajat ;
– Membru: FANUTOIU ION, şef de Post;
– Membru: BALINT ASPAZICA, director Şcoală ;
– Membru: MARINCA MARILENA,SIMINEL DORINA medic ;
– Membru: ALBU IOAN – consilier local
– Membru: ISTRATE IOAN – consilier local
– Membru: HALMAGIU IOAN – consilier local

2. PREGĂTIREA PERSONALULUI SERVICIULUI VOLUNTAR

2.1. PREGATIREA PERSONALULUI SERVICIULUI

Organizarea şi desfăşurarea pregătirii membrilor serviciului pentru situaţii de urgenţă se va face în conformitate cu Planul – Cadru de pregătire, elaborat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu
Temele specifice se întocmesc de către seful serviciului public de pompieri civili, ponderea in planul de pregătire fiind în raport de complexitatea proceselor tehnologice, specificul local, precum si de nivelul de pregătire al personalului profesionist si voluntar.
Categoriile de pregătire a membrilor formatiei sunt:
1. – prevenirea incendiilor;
2. – instrucţie la tehnica de lupta (I.T.L.);
3. – instrucţie tactica de specialitate (I.T.S.);
4. – cunoaşterea tehnicii de lupta (C.T.L.);
5. – pregătire fizica.
Timpul lunar de pregătire al personalului profesionist se repartizează astfel:
 total ore: 33 din care:
 8 ore pregătire de specialitate teoretică si practică;
 21 ore antrenament la pregătire fizica generală şi specifică;
 4 ore aplicaţii si exerciţii de intervenţie.
Timpul lunar de pregătire al personalului voluntar al formaţiei se repartizează astfel:
 total ore : 6 din care:
 2 ore pregătire practică de specialitate;
 2 ore antrenament la pregătire fizică specifică;
 2 ore aplicaţii şi exerciţii de intervenţie.
Pregătirea de specialitate şi fizică la care participă toţi membrii formaţiei de intervenţie, se desfăşoară neîntrerupt sub conducerea nemijlocită a sefului serviciului sau formaţiei de intervenţie.
Planul lunar de pregătire, întocmit de către şeful serviciului, se structurează pentru toate specialităţile din cadrul serviciului şi pe categorii de pregătire, precizându-se data, ora şedinţei de pregătire şi cine o conduce.
Pentru temele predate se vor întocmi planuri conspecte, iar personalul profesionist va avea conspectate temele de pregătire în caietele de studiu individual.
Seful serviciului va avea un registru de evidenţă a participării personalului la pregătirea de specialitate şi calificativele obţinute de aceştia.

3. DOTAREA SERVICIULUI:

3.1. Tabel cu materialele şi tehnica existente în dotare a SVSU
Nr. crt. Denumire material Existent
1 Autospecială de stins incendiu cu apă şi spumă 0 buc
2 Motopompă 2 buc.
3 Pompă manuală 2 buc.

4. FAPTE ŞI EVENIMENTE IMPORTANTE

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1 – În scopul asigurării unei consemnări permanente a principalelor activităţi în sectorul de competenţă, serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă – constituite potrivit legii, în comune, oraşe şi municipii, denumite în continuare servicii voluntare, vor întocmi şi completa Registrul istoric.
Art.2 – (1) Numirea persoanelor care vor întocmi şi completa Registrul istoric se va face de către preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă, în mod obligatoriu din rândul personalului angajat al serviciilor voluntare.
(2) Persoanele care întocmesc Registrul istoric, trebuie să cunoască foarte bine activităţile ce se desfăşoară în unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază serviciul voluntar îşi îndeplineşte atribuţiile legale precum şi sistemul de acte normative ce reglementează managementul situaţiilor de urgenţă; să posede bune cunoştinţe de cultură generală şi să respecte cu stricteţe adevărul.

CAPITOLUL II
ÎNTOCMIREA REGISTRULUI ISTORIC
Art.3 – Registrul istoric se întocmeşte de către toate serviciile voluntare indiferent de categoria de clasificare. În acesta se înscriu, în ordine cronologică, pe zile, activităţile cele mai importante , începând de la înfiinţarea lor şi până la desfiinţare.
Art.4 – (1) Evenimentele vor fi menţionate cu fidelitate, imediat după producerea lor, într-un caiet concept şi numai după ce au fost verificate şi aprobate de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă, se vor înscrie în Registrul istoric, sub forma definitivă, prin text olograf sau obţinut prin imprimantă de calculator la un rând şi jumătate, pe hârtie de foarte bună calitate, format A 4, într-un singur exemplar.
(2) Completarea Registrului istoric se va face obligatoriu până la 31 ianuarie, pentru anul expirat, iar textul referitor la acţiuni, fapte, evenimente, etc., formulat pentru a fi scris în registru va începe cu precizarea datei (perioadei).
(3) Registrul va fi legat între coperte de carton dur, acoperite cu pânză / piele / înlocuitori de piele, de culoare albastră, iar pe coperta din faţă, pe avers, în folio galben, se va imprima denumirea „ REGISTRU ISTORIC „ şi stema localităţii.
Art.5 – La constituirea, ca structură a volumelor Registrului istoric ( foi de titlu, numerotare, paginare, certificare, etc.), se vor aplica aceleaşi reguli prevăzute la instrucţiunile arhivistice în vigoare, pentru crearea şi constituirea dosarelor nesecrete.
Art.6 – (1) În Registrul istoric textul va fi redactat după normele gramaticale în vigoare, într-o formă îngrijită şi clară, nefiind admise prescurtările , ştersăturile, înscrierile de nume sau denumiri, altfel sau altele decât cele oficiale.
(2) În situaţii deosebite când sau ivit cazuri de modificare, adnotare sau
completare a unui text definitivat şi deja înscris în registru se va proceda astfel:
a) dacă modificarea este restrânsă ca text, se va înscrie în subsolul paginii
indicând-o în context prin asterisc;
b) dacă modificarea este de amploare, fără a schimba textul anterior, se va adăuga ( semnalând printr-un asterisc pus la denumirea, propoziţia sau fraza de completat) o filă (file) cu adnotările necesare ce se vor integra în volum, după fila al cărui text a fost completat, dându-se noii file (filelor) acelaşi număr, însă cu indice cifrat.
Art. 7 – (1) Datele şi evenimentele mai semnificative , înscrise în Registrul istoric, vor fi ilustrate cu fotografii alb – negru sau color, ori, după caz, cu hărţi, schiţe, desene ce pot să întregească explicaţiile date în text.
(2) Documentele de imagistică vor fi integrate în textul referitor la evenimentul descris sau, dacă sunt mai voluminoase, vor fi constituite într-un album anexă la registru.
(3) În situaţia când se adoptă soluţia constituirii albumului anexă, în ambele documente – Registrul istoric şi albumul documentaţiei ilustrative – se vor face următoarele menţiuni:
a) în registru, în cadrul textului referitor la evenimentul descris, după fiecare secvenţă redată şi prin ilustrare, se va adnota: „vezi Albumul anexă la prezentul, figurile nr. …”;
b) în albumul anexă, fiecare ilustraţie va avea următoarea descriere: figura nr. …; „vezi Registrul istoric, volum nr. …, pagina nr. …, figura este realizată la data de …, de către …, cu ocazia …,” . În cazul fotografiilor se vor preciza, în plus, următoarele: numele , prenumele, funcţiile persoanelor cuprinse în imagine.
Art.8 – Textul fiecărei activităţi, eveniment etc., înscris în Registrul istoric, va fi autentificat prin semnătura primarului localităţii sau a înlocuitorului legal, iar formula autentificării va cuprinde : funcţia, numele şi prenumele, ştampila.
Art. 9 – La sfârşitul fiecărui an, ultimul text înscris pe anul expirat, va stipula „ Registrul istoric pe anul … a fost elaborat de …, numele prenumele şi funcţia persoanei (persoanelor) care a formulat în concept textul registrului”.
Art. 10 – În Registrul istoric se înscriu date referitoare la:
a) înfiinţarea (desfiinţarea) serviciului voluntar:
– actul în baza căruia s-a înfiinţat şi data înfiinţării
– scopul şi modalitatea înfiinţării
– atribuţii principale
– sectorul de competenţă
– subordonarea la data înfiinţării
– categoria
– efective – numeric, angajaţi şi voluntari
– schimbările survenite în organizare, denumire, subordonare, atribuţii, menţionarea pentru fiecare situaţie, a actului oficial care le-a determinat
– motivul şi modalitatea încetării activităţii serviciului: se desfiinţează, se contopeşte, se divizează îşi schimbă denumirea
b) organizarea, încadrarea şi dotarea serviciului:
– schema de organizare grafică şi încadrarea nominală pe compartimente / specialişti pentru prevenire, formaţii de intervenţie pe echipaje / grupe de intervenţie şi echipe specializate; se prezintă la începutul fiecărui an
– dotarea cu tehnică şi materiale pe echipaje / grupe de intervenţie şi echipe specializate; se prezintă la începutul fiecărui an
– modificări survenite în încadrare cu menţionarea pentru fiecare situaţie a motivului sau a actului care a determinat modificarea
c) pregătirea personalului serviciului voluntar
– data începerii anului de pregătire
– structura anului de pregătire
– exerciţii de alarmare date în scopul verificării stadiului de pregătire, efectivele
şi tehnica angajate, calificativele acordate
– controale executate de personalul abilitat din cadrul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „ Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna, precizându-se
scopul, perioada, nominal componenţa comisiei, conţinutul principal al
planului de control; rezultatele controlului
– participarea la cursuri de calificare şi atestare
– participarea la concursurile profesionale
d) fapte şi evenimente importante
– intervenţii în vederea limitării şi înlăturării urmărilor situaţiilor de urgenţă :
precizarea intervenţiei la care s-a participat, acţiuni concrete desfăşurate,
rezultate obţinute, aprecieri făcute, concluzii desprinse
– evenimente grave şi deosebit de grave produse în cadrul serviciului ( în ce
constau, cauzele, efectele şi măsurile luate)
– participarea serviciului, cu efective şi tehnică la parade şi demonstraţii festive
– acordarea unor distincţii serviciului voluntar
– acordarea unor titluri onorifice, decoraţii, premii personalului serviciului voluntar
– oricare alte date apreciate ca semnificative pentru activitatea serviciului
CAPITOLUL III
CONTROLUL ASUPRA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI ISTORIC
Art. 11 – Verificarea Registrului istoric se va face cu ocazia controalelor planificate, de către personalul abilitat din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „ Mihai Viteazul” al Judeţului Covasna şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
Art. 12 – Cu ocazia controlului se va urmări dacă persoanele care au obligaţia întocmirii Registrului istoric respectă prevederile prezentelor instrucţiuni şi în special pe cele privind :

– corectitudinea înscrierii în registru a faptelor, evenimentelor etc. şi modul în care acestea sunt acoperite documentar;
– respectarea adevărului istoric;
– exigenţa şi corectitudinea elaborării textului (stilul elevat, concis, clar şi edificator, formularea după regulile gramaticale în vigoare, excluderea prescurtărilor de orice fel);
– modul de ilustrare al Registrului istoric cu documente de imagistică (fotografii, vederi, etc.) şi alte documente (hărţi, schiţe, planuri, etc.) care să întregească textul scris;
– reflectarea, în conţinutul documentar al Registrului istoric a unui minim obligatoriu de date, fapte şi evenimente de înscris precum şi orice alte date, în plus faţă de cele „obligatorii”, apreciate ca necesare.
Art. 13 – (1) Lacunele constatate cu ocazia controlului vor fi analizate de factorii competenţi (organele de control) care vor stabili, funcţie de importanţă, ce fapte, evenimente, acţiuni etc. vor trebui restudiate, completate, adnotate, reformulate şi reintegrate.
(2) Reintegrarea noilor file rezultate se face prin coasere, în acelaşi volum de registru, imediat după filele textului reformulat.
Art. 14 – Controlul modului de redactare a Registrului istoric se consemnează, în acesta, de către persoanele care îl execută ( exemplu: „ 20.08.2005., controlul asupra modului de întocmire a Registrului istoric s-a executat de către ………., constatările au fost înscrise în Registrul de control al serviciului, înregistrat la nr. ……. din ……. filele ……….”).

CAPITOLUL IV
DISPOZIŢII FINALE
Art. 15 – (1) Registrul istoric are caracter nesecret şi se păstrează permanent.
(2) Datele cuprinse în Registrul istoric pot fi date spre cercetare şi publicităţii.
Art. 16 – La încheierea Registrului istoric vechi şi la deschiderea celui nou,
elaborat potrivit prezentelor instrucţiuni, se vor face următoarele menţiuni:
a) pentru cel vechi, „ Prezentul se încheie la data de ………. ( ziua, luna, anul) şi se continuă cu volumul nr. …… înregistrat la nr. ……. din ……..”.
b) pentru cel nou, „ Prezentul, continuă Registrul istoric, volumul nr. …… încheiat la data de ………( ziua, luna, anul) şi înregistrat la nr. …… din ……”.
Art. 17 – Registrul istoric trebuie să acopere, prin text documentar, întreaga
perioadă de existenţă a serviciului voluntar, de la înfiinţare până la zi.

DATA ACTIVITATEA – EVENIMENTUL
1.Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă -se continuă cel vechi acolo unde acesta există sau se face unul nou unde se va nota date despre activitatea serviciului voluntar referitoare la constituirea serviciului, membrii serviciului, activităţile desfăşurate de către acesta, participarea la intervenţii, aplicaţii, concursuri profesionale şi alte date referitoare la serviciul voluntar.

Registrul istoric

Registru istoric pag 1

Registru istoric pag 2

Registru istoric pag 3