Program achiziții publice

ROMANIA
JUDEȚUL SIBIU
COMUNA BOITA
PRIMARIA

ANUNȚ

Comuna Boita a publicat in SEAP invitatia de participare pentru atribuirea contractului de servicii de realizare „AMENAJAMENT SILVIC PENTRU TERENURILE FORESTIERE PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI BOITA, JUD. SIBIU ” prin procedura cerere de oferta.

Primar,
Mohor Nicolae