Acordare tichete sociale

Compartimentul de asistență socială Boița primește cererile pentru acordarea, în conformitate cu O.U.G nr.133/2020, a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijinul copiilor cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educațional  este de 500 lei/an școlar.

Aceste tichete vor fi emise în format electronic și vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii.

Tichetele se pot folosi timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului și  pot fi utilizate doar pe teritoriul Românei.

 Lista cu unitățile afiliate va fi transmisă fiecărui beneficiar, odată cu distribuirea tichetului.

Beneficiarii programului.

Conform OUG nr.133/2020, de acest sprijin financiar beneficiază copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, iar titularul tichetului social va fi reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care solicitantul trebuie să le îndeplinească:

– să aibă domiciliul/reședința în comuna Boița;

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial realizat în luna iulie 2020 să fie de până la 1.115 lei;

– venitul lunar net pe membru de familie pentru copiii din învățământul de stat preșcolar este de până la 284 lei;

– să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau școală.

Documente necesare:

– actele de identitate ale părinților/reprezentantului legal ( în original și copie);

– documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/dispoziția autorității tutelare, potrivit legii);

– certificatele de naștere ale copiilor (original și copie);

– dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

– certificatul de căsătorie părinți în original și copie (după caz);

– certificatul de deces părinte (unde este cazul) în original și copie;

– actele doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz) ;

– hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).

– cererea tip care poate fi descărcată de pe site-ul Primăriei Boița, www.boita.ro la secțiunea Informații publice/formulare.

Depunerea cererilor.

Cererea tip completată, însoțită de actele doveditoare, se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, începând cu data de 26.08.2020, la sediul Primăriei comunei Boița – Compartiment de asistență socială, sau poate fi transmisă electronic la următoarele adrese de e-mail: primariaboita@yahoo.com, primaria@boita.ro.

După primirea cererilor, Compartimentul de Asistență Socială va face o evaluare a acestora și va înainta lista beneficiarilor finali către Instituția Prefectului Județului Sibiu. Compartimentul de Asistență Socială Boița va actualiza lunar această listă.

Cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot depune cereri pe tot parcursul anului școlar 2020-2021, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Beneficiarii de venit minim garantat și cei de  alocație pentru susținerea familiei care sunt deja în evidențele Compartimentului de Asistență Socială au obligația să depună doar dovada înscrierii copilului/copiilor la grădiniță/școală pentru anul școlar 2020/2021, nemaifiind necesară depunerea celorlalte documente.