Aparatul de specialitate

Structura Primăriei comunei Boiţa

Primarul, viceprimarul, secretarul comunei împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al comunei Boiţa formează Primăria comunei Boiţa ce aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local Boiţa, dispoziţiile primarului, soluţionând problemele colectivităţii locale.

Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, fiind şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate pe care îl conduce şi controlează. Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor Guvernului, dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Local Boiţa şi ale Consiliului Judeţean Sibiu. Primarul mai îndeplineşte următoarele atribuţii: ordonator prinipal de credite, numeşte şi eliberează din funcţie personalul din aparatul propriu de specialitate, controlează activitatea personalului instituţiei, deleagă atribuţii în condiţiile prevăzute de lege, constată încălcarea legii, emite dispoziţii şi le aduce la cunoştinţa publică.

Viceprimarul este ales de către consiliul local al comunei dintre consilieri. Viceprimarul exercită atribuţiile delegate de către primar, în numele acestuia, semenază actele ce-i revin în exercitarea atribuţiei delegate, asumându-şi responsabilitatea acestora.

Secretarul este funcţionar public de conducere şi se bucură de stabilitate în funcţie. Îşi desfăşoară activitatea în condiţiile legii şi îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către Consiliul Local sau primar. Asigură realizarea sarcinilor legate de funcţionarea administraţiei publice locale. Participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local, coordonează compartimentele cu caracter juridic, de stare civilă, asistenţă socială, autoritate tutelară din cadrul aparatului propriu de specialitate, avizează proiectele de hotărâre ale Consiliului Local, avizează pentru legalitate dispoziţiile primarului, asigură comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate actelor emise de către Consiliul Loca sau primar.

1. Primar – Cocoș Nicolae – tel – 0269/556.005, int.13, 0269/556005
– e-mail primaria@boita.ro

Program audiente:
Luni: 08.00-09.00, 15.00-16.00
Vineri 08.00-09.00, 15.00-16.00

2. Viceprimar – Lupescu Filip – tel – 0269556136, 
– e-mail primaria@boita.ro

Program audiente:
Miercuri: 08.00-10.00

3. Secretar – Petru Georgiana – tel – 0269/556136, int.11
– e-mail primaria@boita.ro

4. Compartiment Asistenţă Socială
Inspector – Asistent social – Albu Nicoleta – tel 0269/556136, int. 15
– e-mail primaria@boita.ro

5. Compartiment contabilitate
Contabil – Popşor Adriana – tel – 0269/556136, int.14
– e-mail primaria@boita.ro

6. Compartiment impozite şi taxe

Agent fiscal– Poienariu Simona– tel – 0269/556136, int.18
Agent fiscal– Lupu Maria– tel – 0269/556136, int.18
– e-mail primaria@boita.ro

7. Compartiment agricol
Agent agricol – Văsioiu Adrian – tel – 0269/556136, int.18
– e-mail primaria@boita.ro

8. Compartiment Poliţie Locală
Poliţist local – Coca Nicolae– tel – 0269/556136, int.17

Poliţist local – Balaban Oliver– tel – 0269/556136, int.17 – e-mail primaria@boita.ro
9. Compartiment informare și relații publiceReferent – Săvescu Teodora – tel – 0269556136, int.16

– e-mail primaria@boita.ro